آگهی فراخوان تامین و واردات دام زنده سبک(گوسفند) از کشور گرجستان

(نوبت دوم)

شرکت نهاده های دامی جاهد (سهامی خاص ) در نظر دارد جهت تامین و واردات تعداد ۲۰۰۰۰ راس دام زنده سبک ( گوسفند ) از کشور گرجستان برابر مصوبه هیئت مدیره شرکت اقدام نماید. لذا بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت هایی که توانایی تامین و فروش مطابق ضوابط بهداشتی وارداتی سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران (IHR) را دارند می­رساند، مطابق برنامه زمانی مندرج در ردیف (۴) این فراخوان نسبت به ارسال اسناد مطابق بند (۳) اقدام و در زمان مقرر به این شرکت تحویل نمایند.

۱- نام و نشانی شرکت : شرکت نهاده های دامی جاهد به آدرس تهران، میدان جهاد (فاطمی)، ضلع جنوب شرقی، نبش کوچه مصیری، پلاک ۵، طبقه هشتم، تلفن: ۸۶۰۳۷۵۰۹ و نمابر : ۸۶۰۳۷۲۶۵ کد پستی : ۱۴۱۵۸۹۴۶۰۱

۲- موضوع : تامین و واردات تعداد ۲۰۰۰۰ راس دام زنده سبک ( گوسفند ) در قالب تامین و واردات آن از طریق کشور گرجستان و مشارکت در سرمایه گذاری از طریق ارزیابی کیفی و تکمیل لیست تامین کنندگان.

۳- ارسال مستندات شامل تصاویرمشخصات شرکت، اساسنامه ،آگهی آخرین تغییرات، نمونه قراردادها و سوابق کاری، صورتهای مالی دو سال اخیر وسایر مستندات مربوطه.

۴- مهلت ارایه پاکت محتوی اسناد : تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ می باشد.

۵- متقاضیان بایستی اسناد فراخوان مهر و امضا شده  را در پاکت لاک و مهر شده قرارداده و در تاریخ مقرر در ردیف (۴) این فراخوان به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.متقاضیان جهت اطلاع از شرایط می‌توانند در ساعت اداری به شرکت مراجعه نمایند یا با شماره تماس ۸۶۰۳۷۵۰۹ با داخلی ۲۱۱ – ۲۴۰ تماس حاصل نمایند.

اگهی فراخوان تامین و واردات دام زنده سبک(گوسفند) از کشور گرجستان

شرکت نهاده های دامی جاهد (سهامی خاص ) در نظر دارد جهت تامین و واردات تعداد ۲۰۰۰۰ راس دام زنده سبک ( گوسفند ) از کشور گرجستان برابر مصوبه هیئت مدیره شرکت اقدام نماید. لذا بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت هایی که توانایی تامین و فروش مطابق ضوابط بهداشتی وارداتی سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران (IHR) را دارند می­رساند، مطابق برنامه زمانی مندرج در ردیف ۴ این فراخوان نسبت به ارسال اسناد مطابق بند ۳ اقدام و در زمان مقرر به این شرکت تحویل نمایند.

۱- نام و نشانی شرکت : شرکت نهاده های دامی جاهد به آدرس تهران، میدان جهاد (فاطمی )، ضلع جنوب شرقی، نبش کوچه مصیری، پلاک ۵، طبقه هشتم، تلفن: ۸۶۰۳۷۵۰۹ و نمابر : ۸۶۰۳۷۲۶۵ کد پستی : ۱۴۱۵۸۹۴۶۰۱

۲-  موضوع : تامین و واردات تعداد ۲۰۰۰۰ راس دام زنده سبک ( گوسفند ) در قالب تامین و واردات آن از طریق کشور گرجستان و مشارکت در سرمایه گذاری از طریق ارزیابی کیفی و تکمیل لیست تامین کنندگان.

۳-ارسال مستندات شامل تصاویرمشخصات شرکت، اساسنامه ،آگهی آخرین تغییرات، نمونه قراردادها و سوابق کاری، صورتهای مالی دو سال اخیر وسایر مستندات مربوطه.

۴-مهلت ارایه پاکت محتوی اسناد : تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ می باشد.

۵- متقاضیان بایستی اسناد فراخوان مهر و امضا شده  را در پاکت لاک و مهر شده قرارداده و در تاریخ مقرر در ردیف ۴ این فراخوان به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.متقاضیان جهت اطلاع از شرایط می‌توانند در ساعت اداری به شرکت مراجعه نمایند یا با شماره تماس ۸۶۰۳۷۵۰۹ با داخلی ۲۱۱ – ۲۴۰ تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده عمومی فروش تعداد ۱۰۰۰ راس گاونر کشتاری

شرکت نهاده های دامی جاهد (سهامی خاص ) در نظر دارد تعداد ۱۰۰۰ راس گاو نر کشتاری با میانگین وزن ۴۰۰ کیلوگرم واقع در استان سیستان و بلوچستان، شهرستان چابهار را از طریق برگزاری مزایده عمومی بفروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت ارائه قیمت و اخذ اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو روز ضمن مراجعه به دفتر شرکت واقع در تهران – میدان فاطمی (جهاد)– ضلع جنوب شرقی میدان ساختمان جهاد پلاک ۵ طبقه هشتم ( دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت )، مراجعه نمایند.

مهلت ارائه پاکت محتوی اسناد تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ می باشد.

کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی و کارشناسی مزایده، بعهده برنده مزایده می باشد.

قیمت پایه فروش به ازای هر کیلوگرم ۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

سپرده شرکت در مزایده به مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( پنج میلیارد ریال ) تعیین گردیده است.

تلفن تماس : ۸۶۰۳۷۵۰۹ داخلی ۲۱۱ و ۲۴۰

اگهی فراخوان تامین و واردات گوشت منجمد گوسفندی از کشور مغولستان

شرکت نهاده های دامی جاهد (سهامی خاص ) در نظر دارد جهت تامین و واردات مقدار ۱۰۰۰ تن گوشت منجمد گوسفندی از کشور مغولستان با پرداخت دو ماهه برابر مصوبه هیئت مدیره شرکت اقدام نماید. لذا بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت هایی که توانایی تامین و فروش مطابق ضوابط بهداشتی وارداتی سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران (IHR) را دارند می­رساند، مطابق برنامه زمانی مندرج در ردیف ۴ این فراخوان نسبت به ارسال اسناد مطابق بند ۳ اقدام و در زمان مقرر به این شرکت تحویل نمایند.

۱- نام و نشانی شرکت : شرکت نهاده های دامی جاهد به آدرس تهران، میدان جهاد (فاطمی )، ضلع جنوب شرقی، نبش کوچه مصیری، پلاک ۵، طبقه هشتم، تلفن: ۸۶۰۳۷۵۰۹ و نمابر : ۸۶۰۳۷۲۶۵ کد پستی : ۱۴۱۵۸۹۴۶۰۱

۲-  موضوع : تامین و واردات مقدار هزار تن گوشت منجمد گوسفندی در قالب تامین و واردات آن از طریق کشور مغولستان و مشارکت در سرمایه گذاری از طریق ارزیابی کیفی و تکمیل لیست تامین کنندگان.

۳-ارسال مستندات شامل تصاویرمشخصات شرکت، اساسنامه ،آگهی آخرین تغییرات، نمونه قراردادها و سوابق کاری، صورتهای مالی دو سال اخیر وسایر مستندات مربوطه.

۴-مهلت ارایه پاکت محتوی اسناد : تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ می باشد.

۵- متقاضیان بایستی اسناد فراخوان مهر و امضا شده  را در پاکت لاک و مهر شده قرارداده و در تاریخ مقرر در ردیف ۴ این فراخوان به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.متقاضیان جهت اطلاع از شرایط می‌توانند در ساعت اداری به شرکت مراجعه نمایند یا با شماره تماس ۸۶۰۳۷۵۰۹ با داخلی ۲۱۱ – ۲۴۰ تماس حاصل نمایند.

اگهی فراخوان گوشت منجمد گوساله

شرکت نهاده های دامی جاهد (سهامی خاص ) در نظر دارد جهت تامین و واردات گوشت منجمد گوساله از کشور برزیل برابر مصوبه هیئت مدیره شرکت اقدام نماید. لذا بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت هایی که توانایی تامین وفروش مطابق ضوابط بهداشتی وارداتی سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران (IHR) را دارند می­رساند، مطابق برنامه زمانی مندرج در ردیف ۴ این فراخوان نسبت به ارسال اسناد مطابق بند ۳ اقدام و در زمان مقرر به این شرکت تحویل نمایند.
۱- نام و نشانی شرکت : شرکت نهاده های دامی جاهد به آدرس تهران، میدان جهاد (فاطمی )، ضلع جنوب شرقی، نبش کوچه مصیری، پلاک ۵، طبقه هشتم، تلفن: ۸۶۰۳۷۵۰۹ نمابر : ۸۶۰۳۷۲۶۵ کد پستی : ۱۴۱۵۸۹۴۵۹۸
۲-  موضوع : تامین و واردات گوشت منجمد گوساله از کشور برزیل از طریق ارزیابی کیفی وتکمیل لیست تامین کنندگان.

۳-ارسال مستندات شامل تصاویرمشخصات شرکت، اساسنامه ،آگهی آخرین تغییرات، نمونه قراردادها و سوابق کاری، صورتهای مالی دو سال اخیر وسایر مستندات مربوطه.

۴-مهلت ارایه پاکت محتوی اسناد : تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹.

۵- متقاضیان بایستی اسناد فراخوان مهر و امضا شده  را در پاکت لاک و مهر شده قرارداده و در تاریخ مقرر در ردیف ۴ این فراخوان به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت به آدرس شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.متقاضیان جهت اطلاع از شرایط می‌توانند در ساعت اداری به شرکت مراجعه نمایند یا با شماره تماس ۸۶۰۳۷۵۰۹ با داخلی ۲۱۱ – ۲۴۰ تماس حاصل نمایند.

فراخوان واردات گوساله پرواری 

به استحضار می‌رساند به منظور کنترل قیمت و تنظیم بازار گوشت قرمز, گوساله پرواری مورد تایید وزارت محترم جهاد کشاورزی از علاقمندان واجد شرایط جهت واردات دعوت می‌شود . جهت نحوه همکاری و واردات به واحد بازرگانی شرکت نهاده‌های دامی جاهد مراجعه نمایند.

 آگهی مزایده عمومی فروش آپارتمان اداری ( نوبت سوم )

شرکت نهاده های دامی جاهد ( سهامی خاص ) در نظر دارد یک دستگاه آپارتمان اداری خود  به پلاک ثبتی ۸۰۵۲۵ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی ، واقع در تهران ، میدان هفت تیر نبش خیابان رزم آرا ، خیابان رزمندگان پلاک ۳ ، طبقه زیر زمین به مساحت ۹۱/۲۲۳متر مربع به صورت شش دانگ عرصه  و اعیان ، را از طریق  مزایده عمومی بفروش برساند . لذا متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده و هماهنگی بازدید از تاریخ انتشار آگهی تا تاریخ ۲۱/۰۹/۱۴۰۲ و از ساعت ۸ الی ۱۶ به جز روزهای تعطیل با شماره ی  ۸۶۰۳۷۵۰۹ -۰۲۱ ( داخلی ۲۱۱ و ۲۳۷ ) تماس حاصل نمایند .

زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهادی راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۲/۰۹/۱۴۰۲ می باشد لازم به ذکراست شرکت در رد یا قبول پیشنهاد مختار می باشد . همچنین هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برنده  مزایده می باشد  و ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.

آگهی مزایده  (فروش گاوهای حذفی – نوبت دوم )

شرکت نهاده های دامی جاهد (سهامی خاص)

در نظر دارد تعداد ۸ راس گاو نر نژاد هلشتاین ، سیمینتال و براون سوئیس را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده به دفتر کمیسیون معاملات شرکت

واقع در : تهران میدان فاطمی ، ضلع جنوب شرقی میدان ، ساختمان جهاد ، پلاک ۵ ، طبقه ۸ واحد ۸۱۰ مراجعه فرمایند.

مهلت دریافت و تحویل پیشنهاد قیمت تا ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۴/۰۹/۱۴۰۲ می باشد .

زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهادی راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۰۹/۱۴۰۲ می باشد .

لازم به ذکر است شرکت در رد یا قبول پیشنهاد مختار می باشد همچنین هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد .

شماره تماس : ۸۶۰۳۷۵۰۹-۰۲۱ (داخلی ۲۱۱ و ۲۳۷)

آگهی استخدام مدیر بازرگانی

شرکت نهاده های دامی جاهد (سهامی خاص) قصد دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود نسبت به جذب مدیر بازرگانی اقدام نماید.

مشخصات:

* داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به همراه ۵ سال سابقه کار

موثر

* توانایی ارتباط با مشتریان و تامین کنندگان ، مسلط در امور مذاکره و قرار دادها و خرید و سورس یابی

* مسلط به زبان انگلیسی * مسلط به قوانین و مقررات و واردات و صادرات کالا ، امور گمرکی ، سامانه جامع تجارات و سامانه EPL امور بانکی ، تعرفه ها و فرایند تهیه

مجوزهای واردات و صادرات

* آشنایی با تحقیقات بازار

* داشتن انگیزه برای همکاری بلند مدت

جهت ارسال رزومه و هماهنگی جهت مصاحبه با شماره : ۸۶۰۳۷۵۰۹-۰۲۱

داخلی (۲۱۱ و ۲۳۷) تماس حاصل فرمایید.

آگهی مزایده عمومی فروش آپارتمان اداری ( نوبت دوم )

شرکت نهاده های دامی جاهد ( سهامی خاص ) در نظر دارد یک دستگاه آپارتمان اداری خود  به پلاک ثبتی ۸۰۵۲۵ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی ، واقع در تهران ، میدان هفت تیر نبش خیابان رزم آرا ، خیابان رزمندگان پلاک ۳ ، طبقه زیر زمین به مساحت ۹۱/۲۲۳متر مربع به صورت شش دانگ عرصه  و اعیان ، را از طریق  مزایده عمومی بفروش برساند . لذا متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده و هماهنگی بازدید از تاریخ انتشار آگهی تا تاریخ ۰۷/۰۹/۱۴۰۲ و از ساعت ۸ الی ۱۶ به جز روزهای تعطیل با شماره ی  ۸۶۰۳۷۵۰۹ -۰۲۱ ( داخلی ۲۱۱ و ۲۳۷ ) تماس حاصل نمایند .

زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهادی راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۰۸/۰۹/۱۴۰۲ می باشد لازم به ذکراست شرکت در رد یا قبول پیشنهاد مختار می باشد . همچنین هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برنده  مزایده می باشد  و ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.

آگهی مزایده ( مزایده فروش گاوهای حذفی)

شرکت نهاده های دامی جاهد (سهامی خاص )

در نظر دارد  تعداد ۸ راس گاو نر نژاد هلشتاین ، سیمینتال ، براون سوئیس ، را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. لذا از متقاضیان  شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده به دفتر کمیسیون معاملات شرکت واقع در : تهران میدان فاطمی ، ضلع جنوب شرقی میدان ، ساختمان جهاد ، پلاک ۵  ،طبقه ۸ مراجعه فرمایند .

مهلت دریافت و تحویل پیشنهاد قیمت تا ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۰۴/۰۹/۱۴۰۲ می باشد .

زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهادی راس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۰۵/۰۹/۱۴۰۲ می باشد .

لازم به ذکراست شرکت در رد یا قبول پیشنهاد مختار می باشد . همچنین هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برنده  مزایده می باشد  شماره تماس : ۸۶۰۳۷۵۰۹-۰۲۱ داخلی (۲۱۱ و ۲۳۷)

آگهی مزایده  عمومی فروش خودرو( نوبت دوم )

شرکت نهاده های دامی جاهد (سهامی خاص) در نظر دارد تعداد ۲ دستگاه خودرورا بشرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند :

نوع خودرو رنگ سال ساخت محل بازدید
پژو ۴۰۵ نوک مدادی ۱۳۹۰ کرج
پژو ۴۰۵ نقره ای ۱۳۸۹ کرج

 

 • مهلت تحویل اسناد و ارائه پاکتها تا ساعت ۱۶ روز سه شنبه   ۳۰/۰۸/۱۴۰۲
 • زمان بازگشایی پاکت پیشنهاد ها ساعت ۱۰ روز  چهارشنبه   ۰۱/۰۹/۱۴۰۲
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت واقع در طبقه هشتم بازرگانی داخلی مراجعه فرمایید.
 • شرکت در رد یا قبول پیشنهادها مختار است و خودرو با وضعیت موجود به فروش می رسد .
 • هرگونه ادعایی در رابطه با عدم اطلاع از وضعیت ظاهری و فنی خودرو مسموع نمی باشد .
 • هزینه نشرآگهی به عهده خریدار می باشد .
 • نشانی محل دریافت اسناد مزایده و تحویل پاکتها : تهران –میدان فاطمی –ضلع جنوب شرقی میدان –ساختمان شهید خیابانیان (جهاد کشاورزی) طبقه هشتم دبیرخانه کمیسیون معاملات (بازرگانی داخلی )
 • نشانی بازدید خودرو : کرج –محمد شهر –خیابان چمن –یک کیلومتر داخل خیابان سمت راست مرکز تولید مواد ژنتیکی شرکت نهاده های دامی جاهد

 

شماره تماس : ۸۶۰۳۷۵۰۹-۰۲۱ (داخلی ۲۱۱ و ۲۳۷)

 آگهی مزایده عمومی فروش آپارتمان اداری

شرکت نهاده های دامی جاهد ( سهامی خاص ) در نظر دارد یک دستگاه آپارتمان اداری به پلاک ثبتی ۸۰۵۲۵ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی ، واقع در تهران ، میدان هفت تیر نبش خیابان رزم آرا ، خیابان رزمندگان پلاک ۳ ، طبقه زیر زمین به مساحت ۹۱/۲۲۳متر مربع به نام شرکت نهاده های دامی جاهد به صورت شش دانگ عرصه  و اعیان ، را از طریق  مزایده عمومی بفروش برساند . لذا متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده و هماهنگی بازدید از تاریخ انتشار آگهی تا تاریخ ۲۳/۰۸/۱۴۰۲ و از ساعت ۸ الی ۱۶ به جز روزهای تعطیل با شماره ی  ۸۶۰۳۷۵۰۹ -۰۲۱ ( داخلی ۲۱۱ و ۲۳۷ ) تماس حاصل نمایند .

زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهادی راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۲ می باشد لازم به ذکراست شرکت در رد یا قبول پیشنهاد مختار می باشد . همچنین هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برنده  مزایده می باشد  و ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد

 آگهی مزایده عمومی فروش ملک مسکونی (نوبت سوم)

شرکت نهاده های دامی جاهد ( سهامی خاص ) در نظر دارد یک باب آپارتمان دو بر با کاربری مسکونی در طبقه دوم دارای ۶۰/۱۳۶ متر مربع زیربنا (مطابق سند مالکیت واقع در شهرستان قم –شهرک زین العابدین) را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. لذا متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده و هماهنگی بازدید ، از تاریخ انتشار اگهی تا تاریخ۲۳/۰۸/۱۴۰۲ و از ساعت ۸ الی ۱۶ به جز روزهای تعطیل با شمارهای : ۸۶۰۳۷۵۰۹ -۰۲۱ و ۰۹۳۶۵۸۵۴۱۲۱( داخلی ۲۱۱ و ۲۳۷ ) تماس حاصل نمایند .

زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهادی راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۲ می باشد لازم به ذکراست شرکت در رد یا قبول پیشنهاد مختار می باشد . همچنین هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برنده  مزایده می باشد  و ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.

 

آگهی مزایده عمومی فروش خودرو
شرکت نهاده های دامی جاهد (سهامی خاص) در نظر دارد تعداد ۲ دستگاه خودرورا بشرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند :

نوع خودرو     رنگ      سال ساخت       محل بازدید

پژو ۴۰۵    نوک مدادی    ۱۳۹۰                کرج
پژو ۴۰۵      نقره ای       ۱۳۸۹               کرج

• مهلت تحویل اسناد و ارائه پاکتها تا ساعت ۱۶ روز سه شنبه ۱۶/۰۸/۱۴۰۲
• زمان بازگشایی پاکت پیشنهاد ها ساعت ۱۰ روز چهارشنبه ۱۷/۰۸/۱۴۰۲
• جهت کسب اطلاعات بیشتر به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت واقع در طبقه هشتم بازرگانی داخلی مراجعه فرمایید.
• شرکت در رد یا قبول پیشنهادها مختار است و خودرو با وضعیت موجود به فروش می رسد .
• هرگونه ادعایی در رابطه با عدم اطلاع از وضعیت ظاهری و فنی خودرو مسموع نمی باشد .
• هزینه نشرآگهی به عهده خریدار می باشد .
• نشانی محل دریافت اسناد مزایده و تحویل پاکتها : تهران –میدان فاطمی –ضلع جنوب شرقی میدان –ساختمان شهید خیابانیان (جهاد کشاورزی) طبقه هشتم دبیرخانه کمیسیون معاملات (بازرگانی داخلی )
• نشانی بازدید خودرو : کرج –محمد شهر –خیابان چمن –یک کیلومتر داخل خیابان سمت راست مرکز تولید مواد ژنتیکی شرکت نهاده های دامی جاهد

شماره تماس : ۸۶۰۳۷۵۰۹-۰۲۱ (داخلی ۲۱۱ و ۲۳۷)

(آگهی استخدام)
شرکت نهاده های دامی جاهد (سهامی خاص)

وابسته به موسسه جهاد استقلال جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شاریط زیر دعت به همکاری می نماید

جهت کار در مرکز تولید این شرکت

با عنوان شغلی کارگری دارای حداقل دیپلم با سلامت کامل بدنی (آقا)

لطفا جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس :

۰۲۱۸۶۰۳۷۵۰۹ داخلی ۲۱۱ -۲۳۷ تماس حاصل فرمایید

(آگهی مزایده فروش ملک مسکونی)
شرکت نهاده های دامی جاهد (سهامی خاص)

در نظر دارد ، یک باب آپارتمان دو بر با کاربری مسکونی در طبقه دوم دارای ۶۰/۱۳۶ متر مربع زیر بنا (مطابق سند مالکیت واقع در شهرستان قم – شهرک زین الدین) را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. لذا متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده و هماهنگی بازدید ، از تاریخ انتشار اگهی تا تاریخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۲ و از ساعت ۸ الی ۱۶  به جز روزهای تعطیل با شماره های ۰۹۳۶۵۸۵۴۱۲۱و ۸۶۰۳۷۵۰۹-۰۲۱ ( داخلی ۲۱۱ و ۲۳۷ ) تماس حاصل نمایند .

زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهادی راس ساعت ۱۰ صبح روز ]چهارشنبه مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۲ می باشد لازم به ذکراست شرکت در رد یا قبول پیشنهاد مختار می باشد . همچنین هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برنده  مزایده می باشد  و ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.

(آگهی مزایده فروش ملک مسکونی)
شرکت نهاده های دامی جاهد (سهامی خاص)

در نظر دارد ، یک باب آپارتمان دو بر با کاربری مسکونی در طبقه دوم دارای ۶۰/۱۳۶ متر مربع زیر بنا (مطابق سند مالکیت واقع در شهرستان قم – شهرک زین الدین) را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. لذا متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده و هماهنگی بازدید ، از تاریخ انتشار اگهی تا تاریخ ۰۶/۰۷/۱۴۰۲ و از ساعت ۸ الی ۱۶  به جز روزهای تعطیل با شماره های ۰۹۳۶۵۸۵۴۱۲۱و ۸۶۰۳۷۵۰۹-۰۲۱ ( داخلی ۲۱۱ و ۲۳۷ ) تماس حاصل نمایند .

زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهادی راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۰۸/۰۷/۱۴۰۲ می باشد لازم به ذکراست شرکت در رد یا قبول پیشنهاد مختار می باشد . همچنین هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برنده  مزایده می باشد  و ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.

آگهی مزایده (مزایده فروش گاو های حذفی)

 شرکت نهاده های دامی جاهد (سهامی خاص)

در نظر دارد تعداد هفت راس گاو نر نژاد هلشتاین مونت بلیارد و جرسی را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده به دفتر کمیسیون معاملات شرکت واقع در تهران میدان فاطمی ضلع جنوب شرقی میدان ساختمان جهاد پلاک ۵ طبقه ۸ واحد ۸۱۰ مراجعه فرمایند.

مهلت دریافت و تحویل پیشنهاد قیمت تا ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴می باشد.

زمان بازگشایی پاکت های پیشنهادی راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵می باشد.

لازم به ذکر است شرکت در رد یا قبول پیشنهاد مختار می باشد.

همچنین هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

شماره تماس: ۸۸۹۹۳۳۶۶-۰۲۱   ۸۶۰۳۷۶۷۸-۰۲۱

داخلی ۲۳۷و ۲۱۱

آگهی مناقصه عمومی 
به اطلاع می رساند شرکت نهاده های دامی جاهد ( سهامی خاص ) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۴۱۲۰ در نظر دارد نسبت به جذب پیمانکار نیروی انسانی مورد نیاز خود در مراکز تولیدی واقع در استان‌های تهران البرز و خوزستان از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می‌آید.
-مهلت دریافت مدارک و بررسی اسناد و ارائه پاکات جهت شرکت در مناقصه از تاریخ ۱۸/۵/۱۴۰۲ لغایت ۲۴ ۵ ۱۴۰۲ در ساعت اداری
-زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۵ ۵ ۱۴۰۲
-جهت دریافت اطلاعات بیشتر به واحد بازرگانی داخلی شرکت مراجعه فرمایید
-شرکت در رد و یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات بنا به هر دلیل مختار است و شرکت کنندگان حق هرگونه اعتراض را از خود در این خصوص سلب و ساقط نموده‌اند

 • نشانی محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پاکت سپرده و پیشنهاد قیمت : تهران، میدان فاطمی (جهاد )، ضلع جنوب شرقی میدان ، ساختمان جهاد کشاورزی ، طبقه ۸ بازرگانی داخلی تلفن : ۸۸۸۹۷۱۹۰

آگهی مزایده (مزایده فروش گاو های حذفی)

 شرکت نهاده های دامی جاهد (سهامی خاص)

در نظر دارد تعداد هفت راس گاو نر نژاد هلشتاین را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده به دفتر کمیسیون معاملات شرکت واقع در تهران میدان فاطمی ضلع جنوب شرقی میدان ساختمان جهاد پلاک ۵ طبقه ۸ واحد ۸۱۰ مراجعه فرمایند.

مهلت دریافت و تحویل پیشنهاد قیمت تا ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ می باشد.

زمان بازگشایی پاکت های پیشنهادی راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱  می باشد.

لازم به ذکر است شرکت در رد یا قبول پیشنهاد مختار می باشد.

همچنین هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

شماره تماس: ۸۸۹۹۳۳۶۶-۰۲۱   ۸۶۰۳۷۶۷۸-۰۲۱

داخلی ۲۴۶ و ۲۱۱

آگهی مزایده (مزایده فروش گاو های حذفی)

 شرکت نهاده های دامی جاهد (سهامی خاص)

در نظر دارد تعداد شش راس گاو نر نژاد هلشتاین را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده به دفتر کمیسیون معاملات شرکت واقع در تهران میدان فاطمی ضلع جنوب شرقی میدان ساختمان جهاد پلاک ۵ طبقه ۸ واحد ۸۱۰ مراجعه فرمایند.

مهلت دریافت و تحویل پیشنهاد قیمت تا ساعت ۱۶ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ می باشد

زمان بازگشایی پاکت های پیشنهادی راس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸  می باشد

لازم به ذکر است شرکت در رد یا قبول پیشنهاد مختار می باشد

همچنین هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

شماره تماس: ۸۸۹۹۳۳۶۶-۰۲۱   ۸۶۰۳۷۶۷۸-۰۲۱

داخلی ۲۴۶ و ۲۱۱

آگهی مناقصه عمومی شماره (۱۴۰۰/۲) – ( چاپ نوب دوم )
به اطلاع می رساند شرکت نهاده های دامی جاهد ( سهامی خاص ) در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز تولیدی خود واقع در استان های تهران، البرز و خوزستان از طریق برگزاری مناقصه عمومی به تامین کنندگان توانمند نیروی انسانی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید .

 • جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۴ روز ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
 • جهت ارسال پیشنهادها تا ساعت ۱۴ روز ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
 • زمان بازگشایی پاکت پیشنهادها ساعت ۱۰ صبح روز ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
 • جهت دریافت اطلاعات بیشتر به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت مراجعه فرمایید.
 • شرکت در رد و قبول پیشنهادها مختار است.
 • نشانی محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پاکت سپرده و پیشنهاد قیمت : تهران، میدان فاطمی (جهاد )، ضلع جنوب شرقی میدان ، ساختمان جهاد کشاورزی ، طبقه ۹ دبیرخانه تلفن : ۸۸۸۹۷۱۹۰

آگهی مزایده شماره (۷-۹۹)

شرکت نهاده های دامی جاهد (سهامی خاص)

در نظر دارد تعداد ۷ رأس گاو نر نژاد هلشتاین و ۲۰ رأس گاو نر نژاد سمینتال را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده به دفتر کمیسیون معاملات شرکت واقع در: تهران، میدان فاطمی، ضلع جنوب شرقی میدان، ساختمان جهاد، پلاک ۵ طبقه ۸ واحد ۸۱۰ مراجعه فرمایند.

مهلت دریافت و تحویل پیشنهاد قیمت تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱  میباشد.

زمان بازگشایی پاکت های پیشنهادی رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۴  میباشد.

لازم به ذکر است شرکت در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد همچنین هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

شماره تماس : ۸۸۹۹۳۳۶۶ – ۸۶۰۳۷۶۷۸

آگهی مزایده شماره (۶-۹۹)

شرکت نهاده های دامی جاهد (سهامی خاص)

در نظر دارد تعداد ۱۵ راس گاو نر نژاد هلشتاین و ۸ و گاو نر نژاد سیمنتال و یک راس گاو نر نژاد براون سوئیس و یک راس گاو نر نژاد جرزی را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده به دفتر کمیسیون معاملات شرکت واقع در تهران میدان فاطمی ضلع جنوب شرقی میدان ساختمان جهاد پلاک ۵ طبقه ۸ واحد ۸۱۰ مراجعه فرمایند.
مهلت دریافت و تحویل پیشنهاد قیمت تا ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۹۹/۰۷/۰۵ می باشد.
زمان بازگشایی پاکت های پیشنهادی راس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۰۶ می باشد.
لازم به ذکر است شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد همچنین هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

شماره تماس : ۸۸۹۹۳۳۶۶ – ۸۶۰۳۷۶۷۸